Terms of Service

1. כללי

1.1. אתר זה פועל בכתובת: https://ile-active.com

(להלן: "האתר"), ומהווה חנות וירטואלית למכירת מגוון מוצרי בגדי ספורט בישראל (להלן: "המוצרים"). במידה ועולה אצלכם שאלה ו\או הבהרה ו\או בירור כלשהו בקשר לאתר או למוצרים המוצעים בו, ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות בכתובת המייל [email protected]

1.2. תנאי השימוש האמורים להלן יחולו על כל שימוש באתר ועל כל רכישה שתתבצע בו, ויהוו הסכם מחייב לכל דבר ועניין בין המשתמשים לבין הנהלת האתר. אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאי שימוש אלו הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר. בנוסף, מובהר כי גלישה באתר ו\או רכישת מוצרים בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי הוראות תנאי שימוש אלו ומהווה את הצהרת המשתמש כי לא תהא לו ו\או מי מטעמו כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד האתר ו\או מי מבעליו ו\או עובדיו בכל הקשור לתנאי והוראות השימוש.

1.3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו\או הודעה מוקדמת כלשהי למשתמש.

1.4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

2. תנאי השימוש באתר

2.1. כל המחירים המופיעים באתר על גבי המוצרים נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, ככל שחל לפי דין, ואינם כוללים דמי משלוח. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוחים, ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה באתר הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת ההזמנה.

2.2. הנהלת האתר משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח המופיעים באתר בזמן אמת. עם זאת, מובהר למשתמש כי המחירים מתעדכנים מעת לעת "און ליין" ולפיכך עלול להיווצר פער זמני בין המחיר בעת איסוף המוצר (המופיע בסל הקניות) לבין המחיר המופיע בעת השלמת הליך הזמנה. למען הסר ספק, מובהר כי הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו\או קשורה לפערי המחירים כאמור.

2.3. מובהר כי הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר, וכי התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי צבעים ו\או מידות ו\או שינויים כאלה ואחרים בין מראה המוצר באתר לבין מראה המוצר במציאות.

2.4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, רשאית הנהלת האתר להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו\או לשנותם, ללא כל הודעה מוקדמת.

3. כשרות להשתמש באתר.

3.1. המשתמש רשאי לבצע הזמנות ורכישות באתר הוא מי שממלא במצטבר אחר התנאים להלן:
להיות בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל, בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי וכן בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

3.2. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר למטרות אישיות ושאינן מסחריות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות שימוש, מכל סוג שהוא, באתר ו\או בכל חלק מהאתר לכל מטרה אחרת שאינה שימוש אישי ולא מסחרי. כמו כן, אין לעשות כל שימוש, בכל אופן, בתוכן, טקסט, שמות או כל חומר אחר המופיע ו\או יופיע מפעם לפעם, באתר או בכל חומר שיווק או פרסום של האתר (להלן: "התוכן"), ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש כאמור לעיל.

3.3. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות למנוע את הגישה למכירות ו\או לבטל השתתפות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר, ובכלל האמור, הנהלת האתר תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של משתמש מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.4. במסגרת הרישום הראשוני יכול המשתמש, המבקש להירשם כמנוי, כחלק מתהליך הרישום, לבחור סיסמא ושם משתמש. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר שם משתמש אשר היא סבורה כי הוא אינו הולם, עלול להטעות או לפגוע.

4. הזמנות מוצרים

4.1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי משתמשים באתר באמצעות לחיצה על כפתור "הוסף לסל" שליד הפריט המבוקש (כאשר מספר הפריטים שנבחרו וסה"כ סכום הרכישה יופיעו בחלקו התחתון של המסך). ככל שיש לפריט סוגים שונים כגון צבעים ומידות, ייפתח חלון בו יהיה ניתן לבחור את הסוג המבוקש. עם סיום בחירת הפריטים, לוחצים על הקישור "סל הקניות שלי", ובו ניתן לבדוק ולעדכן את סל הקניות. בהמשך, יש לבחור כתובת למשלוח וניתן להוסיף הערות. מובהר כי ניתן לרשום בעמוד מאובטח זה את פרטי כרטיס האשראי, או למסור אותם טלפונית.

4.2. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה בהקדם וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק לרבות שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מס' טלפון ומס' כרטיס אשראי, אחרת לא תוכל להבטיח הנהלת האתר את מימוש ההזמנה. עם ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. להסרת ספקות מובהר כי הפרטים כפי שהוזנו במחשבי הנהלת האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

4.3. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י המשתמש. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל המשתמש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה הנהלת האתר זכאית לבטל את ההזמנה.

4.4. אישור פעולת הרכישה באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי הנהלת האתר במועד האספקה המבוקש ו\או במועד ההזמנה ויתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו. במצבים אלו תבוטל העסקה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו\או דרישה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם להנהלת האתר על ידו. מובהר, כי אם לא צוין שהמוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד לביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת למכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו\או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למשתמש ו\או לצד ג'.

4.5. הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למשתמש עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב – 1982.

5. ביטולים והחזרות

5.1. כל משתמש רשאי לבטל את העסקה עד 30 יום במקום האמור לעניין זה בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"). להסרת ספקות, מובהר כי החוק קובע שהביטול יעשה בלבד שהמוצר נשאר באריזתו המקורית. דמי הביטול הינם 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם. מודגש כי לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים ושוברי מתנה.

5.2. בהתאם לכך החזר כספי יינתן במידה והטובין יוחזרו להנהלת האתר באריזתם המקורית ובמידה ושלא נעשה בהם שימוש. כל משתמש מודע כי יהיה עליו לשאת בעלויות המשלוח.

5.3. מובהר כי החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו\או ניזוק ו\או התקלקל ו\או ספג פגיעה כלשהי ו\או שאריזתו הושחתה ו\או שבוצעה בו הרכבה בבית המשתמש המשנה את מצבו לרעה, כפופה לזכותה של הנהלת האתר לתבוע את נזקיה בשל כך. הנהלת האתר תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדי למצבו של המוצר המוחזר.

5.4. הנהלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה ו\או מכירה כולה או חלקה במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר או אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו\או בעיה טכנית אשר מנעה מהמשתמשים להשתמש באתר באופן תקין או במקרה של כוח עליון או אם המוצר אזל מהמלאי.

6. משלוח וזמני אספקה

6.1. הנהלת האתר תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי המשתמש באתר (בתחומי הקו הירוק) באמצעות שילוח אקספרס ללא עלות ברכישה מעל 299 ש"ח, בשילוח אקספרס בעלות 35 ש"ח ברכישה מתחת ל 299 ש"ח, והכל תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת. אספקה חינם של מוצר נרכש תהיה אך ורק באיסוף עצמי מהמחסנים בכתובת: דרך המכבים 58, ראשון לציון.

6.2. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

6.3. מובהר כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור בביצוע אספקת המוצר, לרבות בכל הקשור במקרים הבאים: כוח עליון לרבות מלחמה, פעולות איבה, מגיפה, מצב חירום ונזקי טבע, שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו\או הובלת המוצרים, כל סיבה שאינה בשליטת הנהלת האתר ו\או כל סיבה הקשורה למבצע השליחות.

7. מדיניות הפרטיות

7.1. המשתמש באתר רשאי להעביר להנהלת האתר פרטים אישיים דוגמת גובה, משקל, היקפים, תמונות וכו' (להלן: "הפרטים האישיים"). מובהר בזאת למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית כלשהי למסור את הפרטים האישיים, ומסירת הפרטים תלויה ברצונו והסכמתו החופשית של המשתמש ונועדה לצרכי בקרה ושיפור השירות.

7.2. במועד ההרשמה לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר מתבקש המשתמש להצטרף לרשימת התפוצה של האתר ולצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו\או מסרונים לנוחיות בגין מבצעים והנחות באתר. במידה והמשתמש אינו מעוניין להופיע ברשימת הדוור – עליו לציין זאת במפורש בכתב. אם משתמש אינו מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהנהלת האתר יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך.

7.3. מובהר כי באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים (google analytics) בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

8. שחרור מאחריות

8.1. האתר, תוכנו וכל שירות שינתן באמצעותו, כולם עומדים לרשות המשתמשים כמות שהם וכמות שיהיו זמינים. השימוש באתר יעשה על אחריות המשתמש בלבד.

8.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות שהיא, ובכלל זה, אך לא רק: כל אחריות הנובעת מהזמינות, הדיוק, העדכניות, מהימנות, מוסריות, או האפשרות לשימוש בתוכן שבאתר, כל מצג לעניין בעלות א\או זכויות קנין אחרות, מצגים לעניין אי הפרה, מצגים לעניין שחירות ו\או תאימות למטרה כלשהי, מצגים הנובעים ממהלך המסחר ו\או השימוש.

8.3. האמור בסעיף זה לעיל, יחול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם, אך לא רק, בהתייחס לכל נזק ו\או חבות ו\או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים ו\או עקיפים, שיגרמו לך ו\או לכל אדם ו\או תאגיד אחר כתוצאה, ישירה ו\או עקיפה של כל טעות, השמטה ו\או פגם בתוכן ו\או כל מחדל מלפעול, טעות, השמטה, הפסקה, פגם עיכוב בפעולה ו\או העברה, וירוס מחשב, רוגלה, כישלון תקשורת, גניבה ו\או פגיעה ברשומה, גישה לא מורשית אל ו\או שינוי לא מורשה של ו\או שימוש, ברשומה, לרבות, אך לא רק, בגין עילה שיסודה בחוזה, עילה נזיקית, רשלנות, לשון הרע ו\או כל עילה אחרת, מכל סוג שהוא, לפי כל דין ו\או הסכם.

8.4. להסרת ספקות, מובהר כי גובה האחריות של הנהלת האתר מוגבלת עד גובה עלות המוצר למשתמש בלבד. כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו\או פרסומים שונים של צדדים שלישיים (להלן: "המידע"), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו\או כל מקור מידע פנימי\חיצוני אחר ו\או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו.

8.5. בעוד שהנהלת האתר עושה מאמצים סבירים על מנת לכלול מידע מדויק ומעודכן באתר, הנהלת האתר לא תהא אחראית ואינה מציגה כל מצג באשר לדיוק המידע, ולא תהיה אחראית ו\או חייבת בגין טעות דפוס או אחרת כמו גם השמטה מהתוכן.

9. קניין רוחני

9.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובכלל זה ובלא הגבלה, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסימנים מכל סוג אחר, שמות מסחריים, זכויות עיצוב, זכויות מוסריות, זכויות במידע, בארכיב ובשידור, זכויות פרסום ושיווק, מדגמים, סודות מסחריים (להלן: "זכויות קניין רוחני"), הנובעות ו\או המתייחסות אל האתר ו\או התוכן, ובכלל זה, ללא הגבלה, כל טקסט, חומר ותמונות שבאתר, הינם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר, או של צד שלישי אשר הסמיך את הנהלת האתר לעשות בו שימוש, ומוגנים ככאלו על ידי הדין הישראלי והבינלאומי.

9.2. בכל הנוגע לאמור בהסכם זה, חל איסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר, לשנות, לעבד, להעתיק, לתרגם, למכור, להשכיר, או לשלוח לצד שלישי את זכויות הקניין הרוחני שבאתר, בלא אישור מראש ובכתב מהנהלת האתר.

9.3. אין באמור באתר או בתוכן, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו\או רישיון ו\או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר בלא אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.

9.4. האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות ולוגו (להלן: "הסימנים"). סימנים אלו הינם רכושם של בעליהן. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו\או רישיון ו\או מתן זכות שימוש בסימנים אלו בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו\או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.

10. הוראות כלליות

10.1. כל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו\או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תנאי שימוש אלו ופרסומם.

10.2. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים ע"י הנהלת האתר לא ייחשבו כוויתור על זכויותיה של הנהלת האתר עפ"י כל דין.

10.3. הצדדים מסכימים כי בית המשפט המוסמך בכל הנוגע לתנאי שימוש אלו ו\או הנובע ממנו יהיה אך ורק בית המשפט המוסמך בתל אביב ויחול עליו הדין הישראלי.

מדיניות הפרטיות

1.1. המשתמש באתר רשאי להעביר להנהלת האתר פרטים אישיים דוגמת גובה, משקל, היקפים, תמונות וכו' (להלן: "הפרטים האישיים"). מובהר בזאת למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית כלשהי למסור את הפרטים האישיים, ומסירת הפרטים תלויה ברצונו והסכמתו החופשית של המשתמש ונועדה לצרכי בקרה ושיפור השירות.

1.2. במועד ההרשמה לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר מתבקש המשתמש להצטרף לרשימת התפוצה של האתר ולצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו\או מסרונים לנוחיות בגין מבצעים והנחות באתר. במידה והמשתמש אינו מעוניין להופיע ברשימת הדוור – עליו לציין זאת במפורש בכתב. אם משתמש אינו מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהנהלת האתר יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך.

1.3. מובהר כי באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים (google analytics) בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

החזרות והחלפות

באפשרותך להחזיר מוצר עד 30 יום מרגע שהגיע אליך. החזר כספי יינתן לאחר ניקוי עמלות בסך 5% כחוק.
לא ניתן לקבל החזר כספי או לבצע החלפה על מוצר שהתקבל במתנה כתוצאה ממבצע, ו\או מוצר ששולם באמצעות גיפט קארד.
החלפה בחינם מתבצעת בקניה מעל 299 ש"ח, בקניה מתחת ל299 ש"ח ההחלפה עולה 35 ש"ח (עלות שילוח).

 

הסטנדרטים להחזרת/החלפת מוצרים:

בכדי להחזיר מוצר, המוצר חייב להיות באותו מצב בו קיבלת אותו:

1. בגדים שלא עברו כביסה או מייבש.

2. בגדים נקיים ולא מכוסים בשיער בעלי חיים/בני אדם.

3. בגדים ללא ריחות חזקים של עשן, בושם, חומר ניקוי או סימני דורדוראנט או כתמים אחרים.

 

בעת ביצוע החלפה או החזרה

יש לפנות אלינו בוואטספ במספר הטלפון: 050-2106882 או בכתובת המייל שלנו [email protected] ולציין באופן מלא את הפרטים איתם נרשמת לאתר ואת פרטי הבקשה וההזמנה (כולל מספר חשבונית). אנחנו נחזור אליכם תוך 2 ימי עסקים.

 

החלפות:

ניתן לבצע החלפות פריטים (מידה וצבע) תוך 14 יום מתאריך קבלת המוצר. בהתאם למה שקיים במלאי החברה.

החלפה בחינם מתבצעת בקניה מעל 299 ש"ח, בקניה מתחת ל299 ש"ח ההחלפה עולה 35 ש"ח.

החזרות:

מעוניינת מסיבה כלשהי לבטל את העסקה?

> החזרת פריט שנרכש במחיר מלא – עד 14 יום מקבלת המשלוח

> החזרת פריט שנרכש במחיר סייל – עד 7 יום מקבלת המשלוח

 

החזרה מתבצעת עם חברת המשלוחים שלנו בלבד. איסוף החזרה מתבצע ע"י שליח בעלות 35 ש"ח.

לאחר קבלת הפריט במחסן הלוגיסטי של ile, יבוצע החזר כספי תוך 14 ימי עסקים מיום ההחזרה לאמצעי התשלום באמצעותו בוצעה הרכישה.

 

בכל שאלה, אנחנו כאן לשירותך.

whatsapp: 050-2106882

email: [email protected]

 

שינויים וביטולים

ביטול הזמנה

אם ברצונך לבטל את ההזמנה ולקבל זיכוי, את יכולה לבחור לקבל זיכוי כנקודות באתר או זיכוי לאמצעי התשלום איתו שילמת על ההזמנה.

אם בחרת בזיכוי כספי, הכסף יוחזר לחשבונך עד 14 ימי עסקים, ובהתאם למדיניות חברת האשראי שלך.

להסרת ספקות, מובהר כי החוק קובע שדמי הביטול הינם 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם.

על מנת לבצע ביטול הזמנה יש להתקשר אלינו למספר 050-210-6882 ולבצע את ביטול ההזמנה בטלפון, במידה ואנחנו לא זמינים יש לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ ונחזור אליך כשנתפנה.

שינויים בהזמנה

אם ההזמנה שלך עדיין לא נקלטה, ניתן לבצע שינויים בבחירת המידות/צבעים/דגמים בעצמך באתר.

הזמנה נחשבת כנקלטה לאחר ביצוע תשלום וקבלת אישור רכישה במייל ובהודעת SMS.

במידה וההזמנה שלך נקלטה, יש ליצור איתנו קשר טלפוני במספר 050-2106882 על מנת שנבצע את השינויים בטלפון, במידה ואנחנו לא זמינים יש לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ ונחזור אליך כשנתפנה.

 

ב-ile אנחנו עושים את מרב המאמצים על מנת לשלוח את ההזמנות במהירות האפשרית. כמו כן, במידה והזנת כתובת משלוח לא נכונה והחבילה כבר נשלחה אליך, לא נוכל לזכות אותך על אובדן החבילה.

 

בכל שאלה אחרת ניתן גם ליצור איתנו קשר בהשארת הודעה בוואטספ במספר 050-2106882 או בכתובת המייל שלנו [email protected]